Tag Archives for " Marketing "

To Me… Marketing is about Values

Marketing rộng lớn, trong đó hàm chứa 1 số quy luật bất biến. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, Marketing tốt nhất là Marketing Giá Trị.

>