Webinar – Ứng dụng AI vào việc học và tìm kiếm ý tưởng

Đăng ký tham gia Webinar

Nhận vé tham gia miễn phí.
Trong Webinar này, tôi sẽ hướng dẫn bạn ứng dụng AI vào việc học tập và tìm kiếm ý tưởng.