1. Phục vụ cho xã hội
  2. Hiểu nguyên tắc tổ chức
  3. Con người phù hợp là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp
  4. Đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích của cá nhân
  5. Đặt lợi ích của cá nhân sang 1 bên
  6. Điều gì nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thì cần phải được làm
  7. Nâng cao phúc lợi và đời sống tinh thần cho nhân viên
  8. Thực hiện tốt bài toán chia
  9. Luôn hướng tới sự công bằng với những gì bạn đã đóng góp
  10. Ra quyết định phải nghĩ đến nhân viên
  11. Cách tốt nhất để ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các thành viên là trân trọng sự cố gắng của họ

Viết một bình luận