Khổ thân làm việc nghĩa

Mặc Tử ở nước Lỗ sang nước Tề, qua nhà người bạn, vào chơi. Người bạn nói chuyện với Mặc Tử rằng:

– Bây giờ thiên hạ còn ai thiết đến việc “nghĩa”, một mình ông tự khổ thân để làm việc nghĩa, thì có thấm vào đâu! Chẳng thà thôi đi có hơn không?

Mặc Tử nói:

– Bây giờ có người ở đây, nhà mười đứa con, một đứa cày, chín đứa ngồi ăn không, thì đứa cày chẳng nên càng chăm cày hơn lên ư? Tại sao thế? Tại đứa ăn không nhiều, đứa đi cày ít. Bây giờ thiên hạ chẳng ai chịu làm việc nghĩa, thì ông phải biết khuyên tôi càng làm lắm mới phải, có đâu lại ngăn tôi như thế”.

Mặc Tử

Giải nghĩa: – Lỗ : Một nước chư hầu nhỏ thời Xuân Thu Chiến Quốc, cũng ở vào địa phận tỉnh Sơn Đông bây giờ.-Thiên hạ : Đất dưới gầm giời, người Tàu xưa cho là nước Tàu và mấy nước chung quanh là thiên hạ. – Nghĩa: Việc phải ,việc hay mà người ta nên làm.-Tự khổ thân: Tự mình làm cho mình khó nhọc vất vả.
Mặc Tử: Tên sách của Mặc Địch soạn, chủ nghĩa là ”kiêm ái”, yêu người như yêu mình , cũng gần giống chủ nghĩa của đạo Cơ Đốc và đạo Thích Ca.
Nhời

Bài viết liên quan