Dương’s Quotes

  1. The more you learn – The more you earn.
    Warren Buffett đầu tư 80% thời gian để đọc sách và suy ngẫm trong suốt cuộc đời. Điều đó là khó khăn đối với hầu hết chúng ta. Nhưng có 1 điều đơn giản hơn mà chúng ta có thể làm đó là đặt cho tâm trí mình ở chế độ HỌC TẬP TRỌN ĐỜI.
  2. Bạn sẽ vẫn mãi ở đó cho đến chừng nào có một hệ thống làm việc đó thay bạn.
  3. Để thành công bạn phải biết cách chấp nhận những thất bại và vượt qua nó thật nhanh.

Have your students analyze news photos and decipher the message behind each, then create a photo of their own with a message for their classmates to infer, do my homework which you can parlay into an exercise in creative captioning.

>